Đèn năng lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời 200W
Thông số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 25 x 350 x 680mm Đèn 200W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 25.000 MAh Thời gian sạc 4 ~ 6 tiếng Thời...
Đèn năng lượng mặt trời 100W
Thông số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 17 x 350 x 535mm Đèn 100W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 25.000 MAh Thời gian sạc 4 ~ 6 tiếng Thời...
Đèn năng lượng mặt trời 60W
Thông số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 17 x 350 x 350mm Đèn 60W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 15.000 MAh Thời gian sạc 4 ~ 6 tiếng Thời...
Đèn năng lượng mặt trời 40W
Thông sô kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 17 x 230 x 340mm Đèn 40W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 10.000 MAh Thời gian sạc 4 ~ 6 tiếng Thời...
Đèn năng lượng mặt trời 25W
Thông số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 17 x 175 x 340mm Đèn 25W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 5.000 MAh Thời gian sạc 4 ~ 6 tiếng Thời...
Đèn đường 300W
Thông số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 25 x 350 x 680mm Đèn 300W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 30.000 MAh, LED Indicator Thời gian sạc 4 ~ 6...
Đèn đường 200W
Thống số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 17 x 350 x 535mm Đèn 200W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 25.000 MAh, LED Indicator Thời gian sạc 4 ~ 6...
Đèn đường 100W
Thông số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 17 x 350 x 460mm Đèn 100W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 20.000 MAh Thời gian sạc 4 ~ 6 tiếng Thời...
Đèn đường 50W
Thông số kỹ thuật Nhà SX LVTOPSUN, RPC Tấm pin NLMT Poly, 17 x 175 x 340mm Đèn 25W, LED, IP67 Pin dự trữ Lithium, 5.000 MAh Thời gian sạc 4 ~ 6 tiếng Thời...
Hỗ trợ online Facebook